top of page

Privacy verklaring verloskundigenpraktijk LUNA

 

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 

Doel verwerking persoonsgegevens

Binnen Verloskundigenpraktijk Luna (verder te noemen: de Verantwoordelijke) kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

 

De Verantwoordelijke heeft de volgende specifieke privacy verklaringen:

  1. Privacyverklaring Elektronisch patiëntendossier

Uitwisseling van gegevens

De Verantwoordelijke heeft de wettelijke verplichting om vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming vereist is. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen.

 

Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde.

 

Indien noodzakelijk kan het voorkomen dat de Verantwoordelijke uw persoonsgegevens, inclusief medische persoonsgegevens, mondeling, schriftelijk of digitaal moet uitwisselen met andere (betrokken) zorgverleners. Dit gebeurt dan op basis van een wettelijke grondslag of een samenwerkingsovereenkomst.

 

Informatie over gegevensverwerking

De Verantwoordelijke informeert de betrokkenen in beginsel als zij gegevens van hen gaat verwerken.

Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 32 van de AVG verplicht de Verantwoordelijke om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

 

Zo worden de (persoons)gegevens die over u worden verzameld versleuteld opgeslagen in de informatiesystemen en hebben alleen degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst toegang tot uw persoonsgegevens. Hiervoor wordt een op naam gesteld toegangsaccount gebruikt waarbij het informatiesysteem deze toegang vastlegt in een afgeschermd logboek.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

De Verantwoordelijke is verplicht op grond van artikel 454 lid 3 van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) om uw persoonsgegevens gedurende vijftien jaren te bewaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit.

 

Alle overige persoonsgegevens die de Verantwoordelijke verwerkt worden niet langer bewaart dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Wet is vereist.

 

Uw privacyrechten

Indien u wilt weten welke persoonsgegevens van u worden verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen (artikel 15 AVG, artikel 456 WGBO). De Verantwoordelijke behandelt uw verzoek binnen een redelijke termijn.

 

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (artikel 16 AVG).

 

U kunt, in een aantal gevallen, vragen om verwijdering of verwijdering van uw gegevens (artikel 17 AVG, artikel 455, lid 1, WGBO).

 

Wilt u de (digitale) persoonsgegevens die de Verantwoordelijke van u verwerkt ontvangen, dan kunt u een beroep doen op uw recht op dataportabiliteit (artikel 20 AVG). Dit houdt in dat u uw gegevens verstrekt krijgt in een vorm waarin u deze, mocht u dit wensen, eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie.

 

Ook kunt u verzoeken om beperking van het verwerken van uw gegevens of daartegen bezwaar maken (artikel 18 en 21 AVG).

 

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:

 

Verloskundigenpraktijk Luna

Kloosterpad 13E
5104 JT dongen

bottom of page