top of page

Privacy verklaring over Elektronisch Patiëntendossier

 

Verantwoordelijke

Verloskundigenpraktijk Luna (verder te noemen: de Verantwoordelijke) is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat de Verantwoordelijke beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

 

De Verantwoordelijke is wettelijk verplicht uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze te verwerken.

 

Persoonsgegevens

De Verantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, sub 1, van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 

Tevens verwerkt de Verantwoordelijke gegevens over de gezondheid in de zin van artikel 4, sub 15, van de AVG. Gegevens over de gezondheid zijn alle persoonsgegevens die verband houden met de fysieke of mentale gezondheid van een natuurlijke persoon.

 

De Verantwoordelijke houdt in een intern elektronisch patiëntendossier bij Van Onatal Lijn1. Daarbij registreert de Verantwoordelijke de volgende persoonsgegevens van u:

NAW-gegevens, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, telefoonnummers, e-mailadressen , behandelplannen, BSN-nummer, uw patiëntnummer en medische gegevens.

Grondslag van de verwerking

De Verantwoordelijke moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG.

 

Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan dergelijke gegevens te verwerken indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een behandelovereenkomst (artikel 6, eerste lid, sub b, van de AVG).

 

Een dergelijke wettelijke verplichting heeft de Verantwoordelijke op grond van artikel 454, lid 1 van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) dat bepaalt dat de hulpverlener een dossier inricht met betrekking tot de behandeling van de patiënt. Hij houdt in het dossier aantekening van de gegevens omtrent de gezondheid van de patiënt en de te diens aanzien uitgevoerde verrichtingen en neemt andere stukken, bevattende zodanige gegevens, daarin op, een en ander voor zover dit voor een goede hulpverlening aan hem noodzakelijk is.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 32 van de AVG verplicht de Verantwoordelijke om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Zo worden de (persoons)gegevens die over u worden verzameld versleuteld opgeslagen in het informatiesysteem en hebben alleen degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst toegang tot uw persoonsgegevens. Hiervoor wordt een op naam gesteld toegangsaccount gebruikt waarbij het informatiesysteem deze toegang vastlegt in een afgeschermd logboek.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

De Verantwoordelijke is verplicht op grond van artikel 454 lid 3 van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) om uw persoonsgegevens gedurende vijftien jaren te bewaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit.

 

Uw privacyrechten

Indien u wilt weten welke persoonsgegevens van u worden verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen (artikel 15 AVG, artikel 456 WGBO). De Verantwoordelijke behandelt uw verzoek binnen een redelijke termijn.

 

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (artikel 16 AVG).

 

U kunt, in een aantal gevallen, vragen om verwijdering of verwijdering van uw gegevens (artikel 17 AVG, artikel 455, lid 1, WGBO).

Wilt u de (digitale) persoonsgegevens die de Verantwoordelijke van u verwerkt ontvangen, dan kunt u een beroep doen op uw recht op dataportabiliteit (artikel 20 AVG). Dit houdt in dat u uw gegevens verstrekt krijgt in een vorm waarin u deze, mocht u dit wensen, eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie.

 

Ook kunt u verzoeken om beperking van het verwerken van uw gegevens of daartegen bezwaar maken (artikel 18 en 21 AVG).

 

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:

 

Verloskundigenpraktijk Luna

Kloosterpad 13E
5104 JT dongen

bottom of page